Search form

มาระโก 2

พระเยซู​ฮักษา​คน​เป๋น​ง่อย

1ต่อ​มา​แหม​สอง​สาม​วัน พระเยซู​เข้า​ไป​ใน​เมือง​คาเปอรนาอุม​แหม จาว​บ้าน​จาว​เมือง​ฮู้​ข่าว​ว่า​พระองค์​ปิ๊ก​มา​อยู่​บ้าน​ตี้​เกย​อยู่​แล้ว 2ก็​ปา​กั๋น​มา​เต๋ม​บ้าน​จ๋น​ล้น​ออก​มา​ยัด​กั๋น​อยู่​หน้า​ปะตู๋ แล้ว​พระเยซู​ก็​เตสนา​สั่ง​สอน​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​หื้อ​หมู่​เขา​ฟัง 3มี​ป้อจาย​สี่​คน​จ้วย​กั๋น​หาม​คน​ง่อย​คน​นึ่ง​มา​หา​พระองค์ 4เมื่อ​เข้า​ไป​ใก้ๆ พระเยซู​บ่ได้ ย้อน​มี​คน​นัก หมู่​เขา​ก็​ปา​กั๋น​ขึ้น​ไป​เต​หลังคา​ออก​ตั๊ด​บน​หัว​พระองค์ เมื่อ​เต​เป๋น​ฮ่อม​แล้ว ก็​ปา​กั๋น​หย่อน​คน​เป๋น​ง่อย​นอน​อยู่​บน​ตี้นอน​ลง​ไป 5พระองค์​หัน​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​เขา​ก็​อู้​กับ​คน​ง่อย​ว่า “ลูก​เหย บาป​ของ​เจ้า​ได้​โผด​ยก​หื้อ​แล้ว​เน่อ”

6ตี้​หั้น​มี​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​บาง​คน​นั่ง​อยู่ ก็​กึ๊ด​ใน​ใจ๋​ว่า 7“เป๋น​จาใด​คน​นี้​อู้​หมิ่น​ประมาท​พระเจ้า ใผ​จะ​ยก​โต้ษ​บาป​ได้​นอก​จาก​พระเจ้า​องค์​เดียว​เต้าอั้น” 8พระเยซู​ฮู้​กำกึ๊ด​ใน​ใจ๋​ของ​หมู่​เขา ก็​ถาม​ว่า “เป๋น​จาใด​หมู่​ต้าน​กึ๊ด​ใน​ใจ๋​จาอี้ 9อัน​ใด​จะ​ง่าย​เหลือ​กั๋น ตี้​จะ​อู้​กับ​คน​ง่อย​นี้​ว่า ‘บาป​ของ​เจ้า​โผด​ยก​หื้อ​แล้ว​เน่อ’ กาว่า​จะ​อู้​ว่า ‘ลุก​ขึ้น​แบก​ตี้นอน​เตียว​ไป​เต๊อะ’ 10แต่​เปื้อ​ต้าน​ตังหลาย​จะ​ฮู้​ว่า​บุตรมนุษย์ มี​สิทธิ​อำนาจ​ใน​โลก​ตี้​จะ​โผด​ยก​โต้ษ​บาป​ได้” แล้ว​พระองค์​ก็​อู้​กับ​คน​ง่อย​นั้น​ว่า 11“เฮา​สั่ง​เจ้า​หื้อ​ลุก​ขึ้น​แบก​ตี้นอน​ปิ๊ก​ไป​บ้าน​เต๊อะ” 12คน​ง่อย​นั้น​ก็​ลุก​ขึ้น แบก​ตี้นอน​แล้ว​เตียว​ปิ๊ก​บ้าน​ต่อ​หน้า​ต่อ​ต๋า​คน​ตังหลาย คน​ตึงหมด​ก็​ปา​กั๋น​งืด​สรรเสริญ​พระเจ้า​ว่า “เฮา​บ่เกย​ฮู้​บ่เกย​หัน​อะหยัง​จาอี้​สัก​เตื้อ”

พระเยซู​จวน​เลวี​ไป​ตวย

13พระเยซู​เตียว​ต๋าม​ฮิม​ทะเลสาบ​แหม มี​คน​จ๋ำนวน​นัก​มา​หา​พระองค์ พระองค์​จึง​เตสนา​สั่ง​สอน​หมู่​เขา 14กวม​เวลา​ตี้​พระองค์​เตียว​มา​ต๋าม​ตาง​นั้น ก็​หัน​คน​เก็บ​ภาษี​คน​นึ่ง​จื้อ​เลวี​ลูก​ของ​อัลเฟอัส​นั่ง​อยู่​ตี้​ด่าน​เก็บ​ภาษี พระองค์​อู้​กับ​เขา​ว่า “ตวย​เฮา​มา​เต๊อะ” เลวี​ก็​ลุก​ขึ้น​ตวย​พระองค์​ไป

15เมื่อ​แลง​วัน​นั้น​ต๋อน​ตี้​พระเยซู​กิ๋น​ข้าว​กับ​หมู่​สาวก​ใน​บ้าน​เลวี ก็​มี​หมู่​คน​เก็บ​ภาษี​กับ​คน​บาป​หลาย​คน​มา​ฮ่วม​กิ๋น​ข้าว​ตวย​พระองค์​ตี้​หั้น ย้อน​ว่า​มี​คน​จาอี้​หลาย​คน​ติดต๋าม​พระองค์ 16มี​หมู่​คน​ตี้​เป๋น​ตึง​ธรรมาจ๋ารย์​เป๋น​ตึง​ฟาริสี​หัน​พระเยซู​นั่ง​กิ๋น​ข้าว​ตวย​กั๋น​กับ​คน​เก็บ​ภาษี​ตึง​หมู่​คน​บาป ก็​ถาม​สาวก​ของ​พระองค์​ว่า “เป๋น​จาใด​อาจ๋ารย์​ของ​หมู่​ต้าน​นั่ง​กิ๋น​ข้าว​ฮ่วม​กับ​คน​เก็บ​ภาษี​กับ​คน​บาป​จาอั้น” 17เมื่อ​พระเยซู​ได้ยิน​จาอั้น​ก็​ตอบ​ว่า “คน​อยู่​ดี​สบาย​แข็งแฮง​บ่ต้องก๋าน​หมอ แต่​คน​ตี้​บ่สบาย​ต้องก๋าน​หมอ เฮา​บ่ได้​มา​เปื้อ​ฮ้อง​หา​คน​ตี้​กึ๊ด​ว่า​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม แต่​มา​เปื้อ​ฮ้อง​หา​คน​บาป”

ปั๋ญหา​เรื่อง​ก๋าน​ถือ​ศีล​อด​อาหาร

18เวลา​นั้น​หมู่​สาวก​ของ​ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา​ตึง​หมู่​ฟาริสี​ถือ​ศีล​อด​อาหาร มี​บาง​คน​มา​ถาม​พระเยซู​ว่า “หมู่​สาวก​ของ​ยอห์น​กับ​สาวก​ของ​หมู่​ฟาริสี​ถือ​ศีล​อด​อาหาร แต่​เป๋น​จาใด​สาวก​ของ​ต้าน​บ่เยียะ​พ่อง” 19พระองค์​ตอบ​เป๋น​กำเผียบ​ว่า “เมื่อ​เจ้าบ่าว​ยัง​อยู่ เปื้อนๆ ของ​เขา​จะ​ถือ​ศีล​อด​อาหาร​ได้​จาใด เจ้าบ่าว​อยู่​ตวย​หมู่​เขา​เมิน​มอก​ใด หมู่​เขา​ก็​จะ​บ่อด​อาหาร​เมิน​มอก​อั้น 20แต่​จะ​มี​วัน​นึ่ง​ตี้​เจ้าบ่าว​จะ​ถูก​เอา​ไป​จาก​หมู่​เขา เถิง​ต๋อน​นั้น​หมู่​เขา​ก็​จะ​ปา​กั๋น​ถือ​ศีล​อด​อาหาร

21“บ่มี​ใผ​เอา​ผ้า​ใหม่​มา​ปะ​เสื้อผ้า​เก่า ถ้า​เยียะ​จาอั้น เมื่อ​ผ้า​ใหม่​หด​ก็​จะ​จั๊ก​เสื้อผ้า​ผืน​เก่า​ปุด​นัก​เหลือ​เก่า 22บ่มี​ใผ​เอา​เหล้า​องุ่น​หมัก​ใหม่ๆ ใส่​ถง​หนัง​เก่า ย้อน​ว่า​ถ้า​เยียะ​จาอั้น​เหล้า​องุ่น​หมัก​ใหม่​นั้น​จะ​เยียะ​หื้อ​ถง​หนัง​เก่า​แตก เหล้า​องุ่น​ตึง​ถง​หนัง​ก็​จะ​ใจ๊​บ่ได้ เหล้า​องุ่น​หมัก​ใหม่​ต้อง​ใส่​ใน​ถง​หนัง​ใหม่”

จาว​ยิว​บาง​คน​ว่า​หื้อ​พระเยซู

23มี​เตื้อ​นึ่ง​เป๋น​วัน​สะบาโต พระเยซู​เตียว​ลัด​ก๋าง​โต้ง หละหว่าง​เตียว​ลัด​ไป​นั้น หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​ก็​เด็ด​งวงข้าว​มา​เก็ด​กิ๋น​กั๋น 24หมู่​ฟาริสี​หัน​ก็​ถาม​พระเยซู​ว่า “ผ่อ​หั้น​ลอ เป๋น​จาใด​สาวก​ของ​ต้าน​เยียะ​สิ่ง​ตี้​ห้าม​เยียะ​ใน​วัน​สะบาโต”

25พระองค์​ก็​ตอบ​ว่า “หมู่​ต้าน​บ่เกย​อ่าน​พระคัมภีร์​เรื่อง​ตี้​กษัตริย์​ดาวิด​เยียะ​ต๋อน​ตี้​ต้าน​กับ​หมู่​คน​ตี้​มา​ตวย​ใค่​อยาก​กิ๋น​ข้าว​กา 26ต้าน​เข้า​ไป​ใน​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า​ใน​ต๋อน​ตี้​อาบีอาธาร์​เป๋น​มหา​ปุโรหิต​อยู่ แล้ว​กิ๋น​เข้าหนมปัง​ตี้​ตั้ง​ถวาย​พระเจ้า เซิ่ง​ต๋าม​กฎ​บ่หื้อ​ใผ​กิ๋น​นอก​จาก​ปุโรหิต​เต้าอั้น​ตี้​กิ๋น​ได้ แต่​ต้าน​ยัง​เอา​หื้อ​หมู่​คน​ตี้​มา​ตวย​กิ๋น​ตวย” 27พระเยซู​บอก​หมู่​เขา​ว่า “พระเจ้า​ตั้ง​วัน​สะบาโต​สำหรับ​จ้วย​มนุษย์ บ่ใจ้​หื้อ​มนุษย์​ต้อง​มา​ลำบาก​ย้อน​วัน​สะบาโต 28ย้อน​จาอั้น​บุตรมนุษย์​เป๋น​เจ้า​เป๋น​นาย​เหนือ​วัน​สะบาโต​ตวย”