Search form

มาระโก 2:1

พระเยซู​ฮักษา​คน​เป๋น​ง่อย

1ต่อ​มา​แหม​สอง​สาม​วัน พระเยซู​เข้า​ไป​ใน​เมือง​คาเปอรนาอุม​แหม จาว​บ้าน​จาว​เมือง​ฮู้​ข่าว​ว่า​พระองค์​ปิ๊ก​มา​อยู่​บ้าน​ตี้​เกย​อยู่​แล้ว