Search form

มาระโก 2:10

10แต่​เปื้อ​ต้าน​ตังหลาย​จะ​ฮู้​ว่า​บุตรมนุษย์ มี​สิทธิ​อำนาจ​ใน​โลก​ตี้​จะ​โผด​ยก​โต้ษ​บาป​ได้” แล้ว​พระองค์​ก็​อู้​กับ​คน​ง่อย​นั้น​ว่า