Search form

มาระโก 2:13

พระเยซู​จวน​เลวี​ไป​ตวย

13พระเยซู​เตียว​ต๋าม​ฮิม​ทะเลสาบ​แหม มี​คน​จ๋ำนวน​นัก​มา​หา​พระองค์ พระองค์​จึง​เตสนา​สั่ง​สอน​หมู่​เขา