Search form

มาระโก 2:15

15เมื่อ​แลง​วัน​นั้น​ต๋อน​ตี้​พระเยซู​กิ๋น​ข้าว​กับ​หมู่​สาวก​ใน​บ้าน​เลวี ก็​มี​หมู่​คน​เก็บ​ภาษี​กับ​คน​บาป​หลาย​คน​มา​ฮ่วม​กิ๋น​ข้าว​ตวย​พระองค์​ตี้​หั้น ย้อน​ว่า​มี​คน​จาอี้​หลาย​คน​ติดต๋าม​พระองค์