Search form

มาระโก 2:18

ปั๋ญหา​เรื่อง​ก๋าน​ถือ​ศีล​อด​อาหาร

18เวลา​นั้น​หมู่​สาวก​ของ​ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา​ตึง​หมู่​ฟาริสี​ถือ​ศีล​อด​อาหาร มี​บาง​คน​มา​ถาม​พระเยซู​ว่า “หมู่​สาวก​ของ​ยอห์น​กับ​สาวก​ของ​หมู่​ฟาริสี​ถือ​ศีล​อด​อาหาร แต่​เป๋น​จาใด​สาวก​ของ​ต้าน​บ่เยียะ​พ่อง”