Search form

มาระโก 2:2

2ก็​ปา​กั๋น​มา​เต๋ม​บ้าน​จ๋น​ล้น​ออก​มา​ยัด​กั๋น​อยู่​หน้า​ปะตู๋ แล้ว​พระเยซู​ก็​เตสนา​สั่ง​สอน​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​หื้อ​หมู่​เขา​ฟัง