Search form

มาระโก 2:23

จาว​ยิว​บาง​คน​ว่า​หื้อ​พระเยซู

23มี​เตื้อ​นึ่ง​เป๋น​วัน​สะบาโต พระเยซู​เตียว​ลัด​ก๋าง​โต้ง หละหว่าง​เตียว​ลัด​ไป​นั้น หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​ก็​เด็ด​งวงข้าว​มา​เก็ด​กิ๋น​กั๋น