Search form

มาระโก 2:26

26ต้าน​เข้า​ไป​ใน​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า​ใน​ต๋อน​ตี้​อาบีอาธาร์​เป๋น​มหา​ปุโรหิต​อยู่ แล้ว​กิ๋น​เข้าหนมปัง​ตี้​ตั้ง​ถวาย​พระเจ้า เซิ่ง​ต๋าม​กฎ​บ่หื้อ​ใผ​กิ๋น​นอก​จาก​ปุโรหิต​เต้าอั้น​ตี้​กิ๋น​ได้ แต่​ต้าน​ยัง​เอา​หื้อ​หมู่​คน​ตี้​มา​ตวย​กิ๋น​ตวย”