Search form

มาระโก 2:27

27พระเยซู​บอก​หมู่​เขา​ว่า “พระเจ้า​ตั้ง​วัน​สะบาโต​สำหรับ​จ้วย​มนุษย์ บ่ใจ้​หื้อ​มนุษย์​ต้อง​มา​ลำบาก​ย้อน​วัน​สะบาโต