Search form

มาระโก 2:9

9อัน​ใด​จะ​ง่าย​เหลือ​กั๋น ตี้​จะ​อู้​กับ​คน​ง่อย​นี้​ว่า ‘บาป​ของ​เจ้า​โผด​ยก​หื้อ​แล้ว​เน่อ’ กาว่า​จะ​อู้​ว่า ‘ลุก​ขึ้น​แบก​ตี้นอน​เตียว​ไป​เต๊อะ’