Search form

มาระโก 3:10

10ย้อน​ใน​วัน​นั้น​พระองค์​ได้​ฮักษา​คน​จ๋ำนวน​นัก​หื้อ​หาย คน​เป๋น​พยาธิ​พะยำ​ต่างๆ ก็​ยัด​ยู้​กั๋น​เข้า​มา​เปื้อ​จะ​หยุบ​จะ​ก๋ำ​พระองค์ แล้ว​จะ​หาย​โรค