Search form

มาระโก 3:2

2มี​จาว​ยิว​บาง​คน​ก่ำลัง​ผ่อ​ว่า​พระองค์​จะ​ฮักษา​ป้อจาย​มือ​ลีบ​คน​นั้น​ใน​วัน​สะบาโต​ก่อ เปื้อ​จะ​หา​เหตุ​นาบ​โต้ษ​พระองค์