Search form

มาระโก 4:1

กำเผียบ​เรื่อง​จาวนา​หว่าน​พืช

1พระเยซู​สั่ง​สอน​ตี้​ฮิม​ทะเลสาบ​แหม มี​คน​จ๋ำนวน​นัก​ปา​กั๋น​มา​หลุ้ม​พระองค์ พระองค์​ก็​ลง​ไป​นั่ง​อยู่​ใน​เฮือ​ลอย​ฮิม​ฝั่ง ส่วน​คน​ตังหลาย​ยืน​ฟัง​อยู่​บน​ต๋าฝั่ง