Search form

มาระโก 4:10

เป้าหมาย​ของ​กำเผียบ

10เมื่อ​คน​ตังหลาย​ปิ๊ก​ไป​แล้ว สาวก​สิบ​สอง​คน​ตึง​บาง​คน​ตี้​ตวย​พระองค์​อยู่ ก็​ถาม​เถิง​เรื่อง​กำเผียบ​นั้น​ว่า​หมาย​ความ​ว่า​จาใด