Search form

มาระโก 4:19

19แต่​ยัง​เป๋น​ห่วง​เรื่อง​ต่างๆ กับ​จีวิต​ใน​โลก​นี้ หลง​มัวเมา​ข้าว​ของ​เงิน​คำ กับ​โลภ​ใค่​ได้​สิ่ง​ต่างๆ สิ่ง​หมู่​นี้​ก็​มา​งำ​ถ้อยกำ​ไว้ เยียะ​หื้อ​ถ้อยกำ​นั้น​บ่เกิด​ผล​ใน​จีวิต