Search form

มาระโก 4:26

กำเผียบ​เรื่อง​ก๋าน​งอก​ของ​เม็ด​พืช

26พระองค์​อู้​ต่อ​แหม​ว่า “แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​เผียบ​เหมือน​กับ​ป้อจาย​คน​นึ่ง​หว่าน​เม็ด​พืช​ลง​ใน​โต้งนา