Search form

มาระโก 4:30

กำเผียบ​เรื่อง​เม็ด​พืช

30แล้ว​พระองค์​ก็​อู้​ว่า “จะ​เผียบ​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​เหมือน​อะหยัง​ดี กาว่า​จะ​อู้​กำเผียบ​จาใด​ดี