Search form

มาระโก 4:34

34นอก​จาก​กำเผียบ​แล้ว พระองค์​บ่ได้​อู้​อะหยัง​กับ​หมู่​เขา​แหม แต่​เมื่อ​คน​ตังหลาย​ปิ๊ก​ไป​แล้ว พระองค์​ก็​อธิบาย​กำเผียบ​หมู่​นั้น​หื้อ​หมู่​สาวก​ฟัง