Search form

มาระโก 4:35

พระเยซู​ห้าม​ลมหลวง

35เมื่อ​แลง​วัน​นั้น พระเยซู​บอก​หมู่​สาวก​ว่า “หื้อ​หมู่​เฮา​ข้าม​ทะเลสาบ​ไป​เผิก​ตัง​ปู๊น​กั๋น​เต๊อะ”