Search form

มาระโก 4:38

38แต่​พระเยซู​นอน​หนุน​หมอน​หลับ​อยู่​ต๊าย​เฮือ หมู่​สาวก​ก็​มา​ฮ้อง​พระองค์​ลุก บอก​ว่า “อาจ๋ารย์​บ่ห่วง​กั๋น​พ่อง​กา หมู่​เฮา​ก่ำลัง​จะ​จ๋ม​น้ำ​ต๋าย​กั๋น​หมด​แล้ว”