Search form

มาระโก 5:1

พระเยซู​ฮักษา​ป้อจาย​ตี้​ถูก​ผี​ฮ้าย​เข้า

1พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก​ก็​ข้าม​ทะเลสาบ​มา​เถิง​แหม​เผิก​ใน​เขต​ของ​จาว​เกราซา