Search form

มาระโก 5:2

2หลัง​จาก​ตี้​พระเยซู​ขึ้น​จาก​เฮือ ก็​มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​ออก​มา​จาก​อุโมงค์​ฝัง​ศพ​เข้า​มา​หา​พระองค์ เขา​โดน​ผี​ฮ้าย ​เข้า