Search form

มาระโก 5:21

ลูกสาว​ของ​ไยรัส​กับ​แม่ญิง​ตี้​ป่วย

21พระเยซู​ลง​เฮือ​ปิ๊ก​ไป​แหม​ฝั่ง​ของ​ทะเลสาบ หมู่​คน​จ๋ำนวน​นัก​มา​แวด​พระองค์​ตี้​ฮิม​ฝั่ง​ทะเลสาบ​นั้น