Search form

มาระโก 5:23

23อ้อนวอน​พระองค์​ว่า “ลูกสาว​หน้อยๆ ของ​ข้าพเจ้า​ป่วย​ก่ำลัง​จะ​ต๋าย ขอ​พระองค์​โผด​ไป​วาง​มือ​บน​ตั๋ว​เขา​น่อย​เต๊อะ เปื้อ​เขา​จะ​ได้​หาย​โรค แล้ว​บ่ต๋าย”