Search form

มาระโก 5:31

31หมู่​สาวก​ก็​ตอบ​ว่า “พระองค์​ก็​หัน​อยู่​แล้ว​ว่า​คน​ก่ำลัง​ยัด​ยู้​พระองค์​อยู่ ยัง​จะ​ถาม​อยู่​กา​ว่า ‘ใผ​หยุบ​ตั๋ว​เฮา’ ”