Search form

มาระโก 6:1

พระเยซู​ปิ๊ก​ไป​บ้าน​นาซาเร็ธ

1พระเยซู​ออก​จาก​ตี้​หั้น แล้ว​ปิ๊ก​ไป​เมือง​นาซาเร็ธ​บ้าน​ของ​พระองค์ หมู่​สาวก​ก็​ไป​ตวย​พระองค์