Search form

มาระโก 6:2

2เมื่อ​เถิง​วัน​สะบาโต พระองค์​ก็​ตั้งเก๊า​สั่ง​สอน​ใน​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว มี​คน​นัก​ขนาด​ฟัง​แล้ว​งืด​ใน​กำสอน​ของ​พระองค์ ก็​อู้​กั๋น​ว่า “เขา​ไป​เอา​กำกึ๊ด​จาอี้​ตี้​ไหน​มา ผญา​ปั๋ญญา​ตี้​คน​นี้​ได้​มา​เป๋น​จาใด ตึง​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​ต่างๆ ก็​ยัง​เยียะ​ได้​ตวย