Search form

มาระโก 6:25

25แล้ว​นาง​ก็​ฟั่ง​ล่น​เข้า​ไป​บอก​กษัตริย์​ว่า “ข้าเจ้า​ขอ​หัว​ของ​ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา​ใส่​ถาด​มา​หื้อ​ข้าเจ้า​บ่าเดี่ยว​นี้”