Search form

มาระโก 6:33

33แต่​ก็​มี​หลาย​คน​หัน​หมู่​เขา​ไป ก็​จ๋ำ​หมู่​เขา​ได้ แล้ว​คน​หมู่​นี้​ตี้​มา​จาก​หลายๆ หมู่​บ้าน ก็​ล่น​ไป​ต๋าม​ฮิม​ฝั่ง​ทะเล เปื้อ​ไป​ดัก​รอ​ถ้า​พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก