Search form

มาระโก 6:6

6พระองค์​งืด​ตี้​หมู่​เขา​บ่มี​ความ​เจื้อ​ใน​พระองค์

พระเยซู​ส่ง​สาวก​สิบ​สอง​คน​ออก​ไป

พระองค์​ก็​เลย​ไป​สอน​ต๋าม​หมู่​บ้าน​อื่น​ต๋าม​ใก้​ต๋าม​ฮิม​เหีย