Search form

มาระโก 7:5

5ย้อน​จาอั้น​หมู่​ฟาริสี​กับ​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​ก็​ถาม​พระเยซู​ว่า “เป๋น​จาใด​หมู่​สาวก​ของ​ต้าน​บ่เยียะ​ต๋าม​ฮีต​เก่า​ฮอย​เดิม​ตี้​ป้ออุ๊ย​แม่หม่อน​สอน​ไว้ แต่​ปา​กั๋น​ใจ๊​มือ​ตี้​เป๋น​มลทิน​กิ๋น​ข้าว”