Search form

มาระโก 8:22

พระเยซู​ฮักษา​คน​ต๋า​บอด​ตี้​เบธไซดา

22เมื่อ​พระเยซู​ตึง​หมู่​สาวก​มา​แผว​เมือง​เบธไซดา มี​คน​ปา​คน​ต๋าบอด​คน​นึ่ง​มา​อ้อนวอน​ขอ​พระองค์​ฮักษา​เขา​หื้อ​หาย