Search form

มาระโก 8:23

23พระองค์​ก็​จู๋ง​มือ​คน​ต๋า​บอด​ออก​มา​นอก​หมู่​บ้าน แล้ว​ถ่ม​น้ำลาย​ใส่​ต๋า​ตึง​วาง​มือ​บน​ต๋า​สอง​เบื้อง​ของ​คน​นั้น ถาม​ว่า “ผ่อ​หัน​อะหยัง​พ่อง​ก่อ”