Search form

มาระโก 8:27

เปโตร​อู้​ว่า​พระเยซู​เป๋น​พระคริสต์

27พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก​เตียวตาง​ไป​ต๋าม​หมู่​บ้าน​ใก้​เมือง​ซีซารียา​ฟีลิปปี ต๋อน​เตียว​ก๋าง​ตาง​นั้น​พระองค์​ถาม​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​ว่า “คน​ตังหลาย​อู้​กั๋น​ว่า​เฮา​เป๋น​ใผ​กา”