Search form

มาระโก 8:31

พระเยซู​ตวายตั๊ก​เถิง​ความ​ต๋าย​ของ​พระองค์

31แล้ว​พระเยซู​ตั้งเก๊า​สอน​หื้อ​หมู่​เขา​ฮู้​ว่า “บุตรมนุษย์​จะ​ต้อง​ได้​ฮับ​ความ​ตุ๊ก​ทรมาน​หลาย​อย่าง หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่ หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต ตึง​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​จะ​บ่ยอมฮับ​พระองค์ ใน​ตี้​สุด​พระองค์​จะ​ต้อง​ถูก​ฆ่า​ต๋าย แต่​หลัง​จาก​นั้น​แหม​สาม​วัน​พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย”