Search form

มาระโก 8:32

32พระเยซู​เล่า​เรื่อง​นี้​หื้อ​หมู่​สาวก​ฟัง​อย่าง​บ่ปิด​บัง​อะหยัง ส่วน​เปโตร​ปา​พระเยซู​ออก​จาก​หมู่ แล้ว​ว่า​หื้อ​พระองค์