Search form

มาระโก 8:33

33พระเยซู​งว้าย​หน้า​มา​ผ่อ​หมู่​สาวก​แล้ว​ก็​ด่า​เปโตร​ว่า “ไอ่​ซาต๋าน ไป​หื้อ​ป๊น​หู​ป๊น​ต๋า ย้อน​ว่า​เจ้า​บ่ได้​กึ๊ด​อย่าง​พระเจ้า แต่​กึ๊ด​อย่าง​คน”