Search form

มาระโก 9:14

พระเยซู​ฮักษา​หละอ่อน​ตี้​มี​ผี​ฮ้าย​เข้า

14เมื่อ​พระเยซู​กับ​สาวก​ลง​ดอย​มา​หา​หมู่​สาวก​ตี้​ถ้า​อยู่​ตัง​ลุ่ม ก็​หัน​มี​คน​จ๋ำนวน​นัก​แวด​ตะหลุ้ม​หมู่​สาวก​อยู่ มี​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​ก่ำลัง​เถียง​หมู่​เขา