Search form

มาระโก 9:30

พระเยซู​อู้​เถิง​เรื่อง​ความ​ต๋าย​ของ​พระองค์​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สอง

30พระเยซู​ตึง​หมู่​สาวก​ปา​กั๋น​ออก​จาก​ตี้​หั้น เตียว​ก๋าย​แคว้น​กาลิลี​ไป แต่​พระองค์​บ่ใค่​หื้อ​ใผ​ฮู้​ว่า​พระองค์​อยู่​ตี้​ไหน