Search form

มาระโก 9:31

31ย้อน​ว่า​ต๋อน​นั้น​พระเยซู​ก่ำลัง​สอน​หมู่​สาวก พระองค์​บอก​หมู่​เขา​ว่า “จะ​มี​คน​หักหลัง​บุตรมนุษย์ แล้ว​มอบ​พระองค์​หื้อ​อยู่​ใน​อำนาจ​ของ​คน แล้ว​หมู่​เขา​จะ​ฆ่า​พระองค์​หื้อ​ต๋าย แต่​เมื่อ​ต๋าย​ได้​สาม​วัน พระองค์​จะ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย”