Search form

มาระโก 9:33

พระเยซู​บอก​ว่า​ใผ​เป๋น​ใหญ่​ตี้​สุด

33แล้ว​หมู่​เขา​มา​เถิง​เมือง​คาเปอรนาอุม ต๋อน​ตี้​อยู่​ใน​บ้าน พระเยซู​ถาม​หมู่​สาวก​ว่า “ต๋อน​เตียว​มา​ก๋าง​ตาง หมู่​ต้าน​เถียง​กั๋น​เรื่อง​อะหยัง”