Search form

มาระโก 9:37

37“ถ้า​ใผ​จะ​ต้อนฮับ​หละอ่อน​หน้อย​จาอี้​ย้อน​หัน​แก่​เฮา คน​นั้น​ก็​ได้​ต้อนฮับ​เฮา บ่ใจ้​ต้อนฮับ​ก้า​เฮา​เต้าอั้น แต่​ยัง​ต้อนฮับ​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา​ตวย”