Search form

มาระโก 9:39

39แต่​พระเยซู​บอก​ว่า “บ่ต้อง​ห้าม​เขา​เน่อ ย้อน​ว่า​บ่มี​ใผ​สัก​คน​ตี้​เยียะ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​ใน​จื้อ​ของ​เฮา แล้ว​จะ​ปิ๊ก​มา​ว่า​ใส่​ฮ้าย​เฮา​เมื่อลูน