Search form

มาระโก 9:41

41เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ใผ​ก็​ดี​ตี้​เอา​น้ำ​หื้อ​หมู่​ต้าน​กิ๋น​สัก​จอก​นึ่ง​ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​เป๋น​คน​ฝ่าย​พระคริสต์ คน​นั้น​ก็​จะ​ได้​ฮับ​รางวัล​แน่นอน”