Search form

มาระโก 9:45

45ถ้า​ตี๋น​ของ​ต้าน​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​ต้าน​เป๋น​บาป ก็​หื้อ​กก​ขว้าง​เหีย ย้อน​ว่า​ถ้า​มี​ตี๋น​ปุด แต่​ยัง​มี​จีวิต​นิรันดร์​ยัง​ดี​เหลือ​มี​ตี๋น​ตึง​สอง​ข้าง​ดี​ครบ​หมด แต่​ต้อง​ตก​หม้อหน้าฮก