Search form

มาระโก 9:47

47ถ้า​แก่นต๋า​ของ​ต้าน​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​ต้าน​เป๋น​บาป ก็​หื้อ​ควัด​ขว้าง​เหีย ย้อน​ว่า​ถ้า​มี​แก่นต๋า​เผิก​เดียว แต่​ยัง​ได้​เข้า​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า ยัง​ดี​เหลือ​มี​ต๋า​ครบ​ตึง​สอง​แก่น แต่​ต้อง​ตก​หม้อหน้าฮก