Search form

มาระโก 9:5

5เปโตร​บอก​พระเยซู​ว่า “อาจ๋ารย์​ครับ เป๋น​สิ่ง​ดี​แต๊ๆ ตี้​หมู่​เฮา​ได้​มา​อยู่​ตี้​นี่ หมู่​เฮา​จะ​แป๋ง​ตูบ​ไว้​สาม​หลัง​หื้อ​อาจ๋ารย์ โมเสส กับ​เอลียาห์​คน​ละ​หลัง”