Search form

มาระโก 9:50

50“เกื๋อ​เป๋น​สิ่ง​ตี้​มี​ประโยชน์ แต่​ถ้า​เกื๋อ​จ๋าง​ไป​เหีย​จะ​เยียะ​หื้อ​เก็ม​แหม​ตึง​บ่ได้ ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​เป๋น​เหมือน​เกื๋อ แล้ว​อยู่​ตวย​กั๋น​อย่าง​สงบสุข​กับ​สามัคคี”