Search form

มาระโก 9:7

7จาก​นั้น​ก็​มี​เมฆ​มา​หุ้ม​หมู่​เขา​ไว้ แล้ว​มี​เสียง​ออก​มา​จาก​เมฆ​ว่า “ต้าน​ผู้​นี้​เป๋น​ลูก​ตี้​เฮา​ฮัก หื้อ​เจื้อฟัง​ต้าน​เต๊อะ”